top of page

Политика за поверителност и бисквитки

Настоящата Политика за поверителност и бисквитки (“Политика”) предоставя информация относно целите и начините, по които ние събираме и използваме Вашите лични данни във връзка с предоставянето на нашите услуги (Услуги). Повече информация за нас и нашите Услуги можете да получите на нашия уебсайт с адрес www.detskiproziavki.com (Уебсайт).

Запознайте се внимателно с настоящата Политика, за да разберете как събираме, използваме, защитаваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, включително с Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД/ GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).  

Термини, използвани в настоящата Политика, които не са изрично дефинирани, следва да бъдат разбирани и тълкувани съгласно ОРЗЛД и ЗЗЛД.

 1. Администратор

Администратор на лични данни е „Детски Прозявки” ЕООД, с ЕИК 206581977 , със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Копенхаген 36 за консултации по детски сън и "Шарено Детство" ООД, с ЕИК 204113823, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Борово, бл.13А за психологически услуги. 

 1. Защо събираме и как използваме Вашите лични данни? 

Вие разбирате и сте информирани, че достъпът и/или предоставянето на някои от нашите Услуги изисква достъп до Ваши Лични данни. 

В таблицата по-долу са посочени категориите Лични данни, които събираме, за какви цели ги събираме, на какво правно основание ги обработваме, както и срока, за който ги съхраняваме: 

Таблица 1.png

Ние ще използваме личните Ви данни само и единствено за целите, за които са били първоначално събрани, освен ако нямаме основателна причина да ги използваме за друга цел, която е съвместима с първоначалната. Ако желаем да използваме данните Ви за друга цел, която няма връзка с първоначалната, ще се свържем изрично с Вас, като Ви уведомим за правното основание, което ни позволява да направим това, или ще поискаме Вашето съгласие. 

Когато се налага да събираме и обработваме лични данни в изпълнение на наше законово задължение или договорно задължение, което имаме към Вас, но Вие не предоставите поисканите данни, Ние можем да бъдем възпрепятствани в предоставянето на услугите ни към Вас. В такъв случай, би могло да се наложи да прекратим предоставянето на определена услуга към Вас, за което ще бъдете изрично уведомени.

Предоставянето на информация, която не е абсолютно необходима за предоставяне на нашите Услуги, е изцяло по Ваша преценка. Всички незадължителни данни, които ни предоставяте при използването на Услугите или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването. Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване.

Възможно е да сме задължени да съхраняваме определени категории лични данни за срок, определен със закон. Например, носители на счетоводна информация се съхраняват за срок от три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

 1. Чувствителни данни

Определени данни, които споделяте с нас, във връзка с попълването на анкета, предоставянето на консултации и/или други наши Услуги, могат да се считат за Чувствителни данни, по смисъла на ЗЗЛД и ОРЗЛД. Чувствителните данни изискват специално третиране.

Чувствителни данни са например данните относно Вашето здравословно състояние или здравословното състояние на детето Ви.

Ние ще събираме и/или обработваме Чувствителни данни единствено след получено изрично съгласие от Ваша страна и съгласно целите, посочени в точка 2 (по-горе).

 1. Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние сме ангажирани със защитата на Вашите лични данни. За тази цел прилагаме разнообразие от технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу нерегламентиран достъп, обработване, непредвидена загуба, унищожаване или повреда.

Вашите лични данни се съхраняват на защитени сървъри и са достъпни само до строго ограничен брой лица, които имат изрично право на достъп до нашите системи и са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност.

 1. Къде съхраняваме и обработваме Вашите лични данни?

Ние не съхраняваме Вашите лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). В случай че извършваме пренос на лични данни към трета страна извън ЕИП, която не е предоставила адекватното ниво на защита на данните, Ние ще Ви информираме и ще приложим необходимите мерки за опазване и гарантиране на сигурността. 

 1. Използваме ли бисквитки?

Нашият Уебсайт използва бисквитки. Вие може да предоставите своето съгласие с клик върху бутона на банера за бисквитки. Вие ще можете да дадете своето изрично съгласие на всички или определени видове бисквитки.

Бисквитките са малки по размер файлове, които даден сайт или доставчик на услуга съхранява в паметта на Вашето устройство посредством използвания от Вас браузър, ако сте позволили това. Бисквитките позволяват на сайта или доставчика на услуга да разпознават Вашия браузър и да запаметяват определена информация. Можете да получите повече информация относно видовете бисквитки, които ипозлваме, в таблицата по-долу:

Таблица 2.png

6.1 Бисквитки и други аналогични технологии на трети страни

Възможно е да позволим на трети страни  да използват бисквитки в Уебсайта с цел предоставяне на по-персонализирана реклама. Ние не осъществяаме контрол върху употребата на такива бисквитки на трети страни, които прилагат своя политика за поверителност/бисквитки. Ние използваме бисквитките на Google Analytics.

6.2 Как можете да изтриете, деактивирате или блокирате бисквитки?

Вие разполагате с възможността да променяте предпочитанията си за използване на бисквитки по всяко време чрез промяна на опциите на Вашия браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

Отказът от бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на нашия Уебсайт.

Можете да изключите възможността Google Analytics да получава данни за активността Ви, като инсталирате добавката на браузър за изключване на Google Analytics (“Google Analytics opt-out browser add-on”). Тя не позволява на JavaScript кода на Google Analytics (gtag.js, ga.js, analytics.js и dc.js), да споделя с Google Analytics информация за активността Ви. Google Analytics opt-out browser add-on.

 1. С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни , освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадето съгласие;

 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите Услуги; 

 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган; 

 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;

 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност. 

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.  

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни. 

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

 1. Линкове към уебсайтове на трети страни

Настоящата Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите, достъпни чрез нашия Уебсайт. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които ние не контролираме, но към които нашият Уебсайт препраща директно или индиректно. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за поверителност, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за поверителност на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни на същите.

 1. Минимална възраст

Ние не събираме и обработваме лични данни на лица под 18-годишна възраст, освен изрично предоставени от Вас данни за Вашето дете във връзка с изпълнение на Услугите. 

 1. Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: detski.proziavki@gmail.com

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: detski.proziavki@gmail.com

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: detski.proziavki@gmail.com

В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: detski.proziavki@gmail.com

Вие имате правото да поискате заличаване на своите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: detski.proziavki@gmail.com. Това не важи по отношение на тези лични данни, които сме задължени да пазим по закон. 

Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: detski.proziavki@gmail.com.

Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни, да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни. 

Администраторът ще отговари на Вашето искане или ще Ви информира писмено за действията, предприети във връзка с искането, в срок до два месеца от получаване на искането. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага заради сложността или броя на исканията, за което ще бъдете надлежно уведомени.

 1. Контролен орган

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:
Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

 1. Въпроси

В случай че имате въпроси, сигнали или искания във връзка с Вашите лични данни, съхранявани от Нас, не се колебайте да се свържете с Нас на:

Възможно е да правим промени на настоящата политика в бъдеще. Последната актуална версия се публикува в нашия уебсайт.

bottom of page