top of page

Общи условия

  1. Страни

 

Настоящите Общи условия уреждат правните отношения между:
1. „Детски Прозявки” ЕООД, с ЕИК 206581977, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Копенхаген 36, наричано по-долу за краткост „КОНСУЛТАНТ“
и
2. Всяко лице, използващо обявените в сайта (www.detskiproziavki.com) услуги, наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ“.

   2. Предмет

 

2.1. Видове консултации

2.1.1 Консултации, пакети и други услуги по детски сън

2.1.1.1. Писмен анализ на режим

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставен писмен анализ на режима на детето с фиксирана цена от 45 лв. при следните условия:

а. Извършване на анализ на предварително попълнени от Клиента „Анкета“ и „Дневник на съня“
b. Изпращане на писмен анализ с насоки стъпка по стъпка за промяна в режима на сън по email на Клиента до 3 работни дни след получаване на попълнените „Анкета“ и „Дневник на съня“.
2.1.1.2. Еднократна консултация

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена Консултация с проследяване с фиксирана цена от 90 лв. при следните условия:

а. Извършване на анализ на предварително попълнени от Клиента „Анкета“ и „Дневник на съня“
b. Предоставяне на основна консултация с продължителност до 2 астрономически часа- онлайн или на място в офиса на Консултанта.
c. Изговаряне и предоставяне на устен план за работа.
d. Провеждане на един разговор по телефон или онлайн до 30 минути в рамките на 2 до 3 седмици след основната консултация.

2.1.1.3. Консултация 2 в 1 - детски сън и детско развитие

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена Консултация с фиксирана цена от 140 лв. при следните условия:

а. Извършване на анализ на предварително попълнени от Клиента „Анкета“ и „Дневник на съня“, както и въпросник за оценка на детското развитие в случай, че консултацията се провежда онлайн.
b. Предоставяне на основна консултация с продължителност до 2 и половина астрономически часа- онлайн или на място в офиса на Консултанта.
c. Изговаряне и предоставяне на устен план за работа.

d. Устно обобщение (или с документ от въпросника в случай, че консултацията се извършва на място в офиса) на развитието на детето и предоставяне на устна информация относно стъпки за подпомагането му.
e. Провеждане на един разговор по телефон или онлайн до 30 минути в рамките на 2 до 3 седмици след основната консултация.

2.1.1.4. Пакет "Заедно"- 4 седмици

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставен Пакет "Заедно" с фиксирана цена от 280 лв. при следните условия:

a. Предоставяне на предварителна безплатна консултация с продължителност до 30 минути с цел взимане на решение за съвместна работа или отказ от такава (и от двете страни).

b. Продължителност на проследяването: 4 (четири) седмици;
c. Извършване на анализ на предварително попълнени от Клиента „Анкета“ и „Дневник на съня“

d. Предоставяне на на основна консултация с продължителност до 2 астрономически часа- онлайн или на място в офиса на консултанта.
e. Изговаряне и изготвяне на индивидуален писмен план за работа до 2 работни дни след консултацията.
f. Проследяващи кратки телефонни разговори всеки ден (в работни дни) през първите 10 дена и през 2 до 3 дена през останалите 20 работни дни.

2.1.1.5. Пакет "Малки стъпки"- 6 седмици

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставен Пакет "Малки стъпки"- 6 седмици с фиксирана цена от 330 лв. при следните условия:

a. Предоставяне на предварителна безплатна консултация с продължителност до 30 минути с цел взимане на решение за съвместна работа или отказ от такава (и от двете страни).

b. Продължителност на проследяването: 6 (шест) седмици;
c. Извършване на анализ на предварително попълнени от Клиента „Анкета“ и „Дневник на съня“

d. Предоставяне на на основна консултация с продължителност до 2 астрономически часа- онлайн или на място в дома на семейството.

e. Изговаряне и изготвяне на индивидуален писмен план за работа.

f. Проследяващи кратки телефонни разговори всеки ден (в работни дни) през първите 15 дена и през 2 до 3 дена през останалите 30 работни дни.

2.1.1.6. Пакет "За малки и големи"- 4 седмици

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставен Пакет "За малки и големи"- 4 седмици с фиксирана цена от 240 лв. при следните условия:

a. Предоставяне на предварителна безплатна консултация с продължителност до 30 минути с цел взимане на решение за съвместна работа или отказ от такава (и от двете страни).

b. Продължителност на проследяването: 4 (четири) седмици;
c. Извършване на анализ на предварително попълнени от Клиента „Анкета“ и „Дневник на съня“

d. Предоставяне на на основна консултация с продължителност до 2 астрономически часа- онлайн или на място в дома на семейството.
e. Изговаряне и изготвяне на индивидуален писмен план за работа.
f. Проследяващи кратки телефонни разговори всеки ден (в работни дни) през първите 10 дена и през 2 до 3 дена през останалите 20 работни дни.

2.1.2. Психологически услуги

2.1.2.1. Чат консултация за родители

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена чат консултация за родители с фиксирана цена от 50 лв. при следните условия:

а. Клиентът споделя в писмен вид (по Вайбър или Месинджър) всичко важно около ситуацията и проблема, за който иска да се консултира, като описва максимално подробно всичко и задава ясни въпроси, на които търси отговор.
b. Консултантът прочита и анализира написаното от Клиента и отговаря подробно на съобщенията до 24 часа в работни дни след полученото запитване).

c. Писмената консултация може да продължи по същия начин под формата на чат до 7 дена след започването й от страна на Клиента.

d. В случай, че Консултантът сметне, че проблемът изисква намесата на друг вид специалист и той не може да помогне за разрешаването на проблема, сумата за консултацията се връща в пълен размер до 48 часа след оповестяването на това, отново в писмена форма.

e. Консултантът спазва принципа на конфиденциалност, като не споделя получената информация с трети лица, освен ако това не е необходимо за осъществяването на услугата и след знанието и съгласието на Клиента.

2.1.2.2. Консултация с родители

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена психологическа консултация за родители с фиксирана цена от 60 лв. при следните условия:

а. Клиентът заявява желание за психологическа консултация, а Консултантът предлага различни възможности за провеждането й според графика си.

b. След договорка за точен ден и час (заявена по телефон, имейл или през социалните мрежи на Консултанта), както и за начина на провеждане на консултацията (онлайн или на място в офиса на Консултанта), Клиентът и Консултантът провеждат срещата в рамките на до 90 минути.

c. Клиентът споделя всичко, което има отношение към проблема, за който се консултира, а Консултантът изслушва и дава устни насоки за следващи действия.

d. Консултантът спазва принципа на конфиденциалност, като не споделя получената информация с трети лица, освен ако това не е необходимо за осъществяването на услугата и след знанието и съгласието на Клиента.

2.1.2.3. Сесия с дете

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде осъществена сесия с детето му с фиксирана цена от 40 лв. при следните условия:

а. Клиентът заявява желание за сесия с детето му, а Консултантът предлага различни възможности за провеждането й според графика си.

b. След договорка за точен ден и час (заявена по телефон, имейл, през социалните мрежи на Консултанта или на място в офиса на Консултанта), Консултантът се среща с детето и извършва услугата в рамките на 60 минути.  

c. Сесията протича под формата на игри и разговори, в зависимост от етапа на развитие и нуждите на детето и според преценката на Консултанта.  

d. Консултантът спазва принципа на конфиденциалност, като не споделя получената информация с трети лица, освен ако това не е необходимо за осъществяването на услугата и след знанието на детето. В случаите на риск за здравето и живота на самото дете или други хора, Консултантът има право да наруши правото на конфиденциалност и да информира родителите и/или съответните институции след информиране на намеренията си пред детето.

2.1.2.4. Системна работа с дете

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да се работи системно с детето му с фиксирана цена от 35 лв. на посещение при следните условия:

а. Клиентът заявява желание за системна работа с детето му, а Консултантът предлага различни възможности за провеждането й според графика си.

b. След договорка за точен ден и час (заявена по телефон, имейл, през социалните мрежи на Консултанта или на място в офиса на Консултанта), Консултантът се среща с детето и извършва услугата в рамките на 50 или 60 минути (според възрастта, възможностите и нуждите на детето и преценката на Консултанта).

c. Сесиите протичат под формата на игри и разговори, в зависимост от етапа на развитие и нуждите на детето и според преценката на Консултанта, всяка седмица в уговорените дни и часове с изключение на случаите на отсъствие или болест на детето или Консултанта, за което всяка страна информира своевременно. Сесиите са системни тогава, когато детето посещава повече от веднъж в седмицата.

d. Консултантът спазва принципа на конфиденциалност, като не споделя получената информация с трети лица, освен ако това не е необходимо за осъществяването на услугата и след знанието на детето. В случаите на риск за здравето и живота на самото дете или други хора, Консултантът има право да наруши правото на конфиденциалност и да информира родителите и/или съответните институции след информиране на намеренията си пред детето.

2.1.2.5. Оценка на развитието на дете

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му се предостави услугата Оценка на развитието на дете с фиксирана цена от 180 лв.  при следните условия:

а. Клиентът заявява желание за оценка на развитието на детето му, а Консултантът предлага различни възможности за провеждането й според графика си.

b. След договорка за точен ден и час (заявена по телефон, имейл, през социалните мрежи на Консултанта или на място в офиса на Консултанта), Консултантът се среща първо с Клиента с цел събииране на информация и снемане на анамнеза по отношение на развитието на детето в рамките на до 90 минути.  

c. След това Клиентът и Консултантът се договарят за дните и часовете на три срещи със самото дете с цел оценка на развитието, като за целта по време на срещите с детето се използват подходящи инструменти и методики, за които Консултантът е преминал нужното обучение и има право да ги използва.  

d. Клиентът се задължава да сътрудничи и да предоставя поисканата информация, за да изготви Консултантът писмено становище за нивото на развитие на детето. Документът има информативна цел и не поставя диагнози, както и не отхвърля вече поставени такива.  

e. След това Клиентът и Консултантът се срещат отново и обсъждат оценката, наблюденията и мнението на Консултанта, а той от своя страна дава допълнителни насоки за работа с детето и насочва към други специалисти ако това е подходящо за самото дете и неговото развитие.

d. Консултантът спазва принципа на конфиденциалност, като не споделя получената информация с трети лица, освен ако това не е необходимо за осъществяването на услугата и след знанието и съгласието на Клиента.

2.1.2.6. Оценка на училищната готовност

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му се предостави услугата Оценка на училищната готовност на дете с фиксирана цена от 110 лв.  при следните условия:

а. Клиентът заявява желание за оценка на училищна готовност на детето му, а Консултантът предлага различни възможности за провеждането й според графика си.

b. След договорка за точен ден и час (заявена по телефон, имейл, през социалните мрежи на Консултанта или на място в офиса на Консултанта), Консултантът се среща първо с Клиента с цел събииране на информация и снемане на анамнеза по отношение на разитието на детето в рамките на до 90 минути.  

c. След това Клиентът и Консултантът се договарят за деня и часа на срещата със самото дете с цел оценка на училищната готовност, като за целта по време на сесията се използват подходящи инструменти и методики, за които Консултантът е преминал нужното обучение и право на използването им (основен тест в изготвянето на оценката е „ТУГ“ на проф. Пламен Калчев).

d. Клиентът се задължава да сътрудничи и да предоставя поисканата информация, за да изготви Консултантът писмено становище за нивото на училищна готовност на детето. Документът има информативна цел и не поставя диагнози, както и не отхвърля вече поставени такива.  

e. След това Клиентът и Консултантът се срещат отново и обсъждат оценката, наблюденията и мнението на Консултанта, а той от своя страна дава допълнителни насоки в помощ на детето и препраща към други специалисти ако това е подходящо за самото дете и неговото развитие.

d. Консултантът спазва принципа на конфиденциалност, като не споделя получената информация с трети лица, освен ако това не е необходимо за осъществяването на услугата и след знанието и съгласието на Клиента.

2.1.3. Дигитални услуги и ресурси

2.1.3.1. Онлайн курс за родители "Граници в дисциплината"

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му се предостави услугата Онлайн курс за родители "Граници в дисциплината" с фиксирана цена от 130 лв.  при следните условия:

a. Клиентът заплаща за услугата през сайта или по банковата сметка на Консултанта и получава имейл с линк за достъп до 24 часа след това. 

b. Клиентът има отговорността да следва описаните стъпки и да получи достъп до услугата, като се регистрира в Уебсайта с цел използване на закупения курс. Данните за регистрация не се използват с други цели и не се предоставят на трети лица. 

c. Клиентът има достъп до видео и други материали, включени в курса, за период до 6 месеца. 

d. Консултантът не дава гаранции за технически или други грешки при използването на Уебсайта, както и за пълнотата и точността на предоставената информация. Тя е базирана на неговата специализация и опит, но Консултантът не носи отговорност за нейното тълкуване. 

e. Консултантът не носи отговорност за устройствата и техните характеристики, които Клиентът използва за достъп до услугата. Клиентът трябва да подсигури свързано с интернет устройство, съвместимо с техническите изисквания за визуализиране и използване на видео материалите (и останалите ресурси, част от курса). 

2.2. Пакетите с проследяване включват предварителна безплатна онлайн среща в рамките на до 30 минути с цел запознаване с очакванията и нуждите на Клиента. След предварителната среща консултантът и Клиентът потвърждават, че желаят да работят заедно съгласно избрания от Клиента пакет и в съответствие с настоящите Общи условия. И двете страни имат право след предварителната среща да откажат услугите по своя преценка и без да е нужно да се обосновават, с оглед индивидуалния характер на услугата и необходимостта от доверие и тясно сътрудничество между страните.

2.3. Използвайки този сайт, Клиентът се съгласява с Общите условия и Политика на поверителност, приема ги и се задължава да ги спазва.

2.4. Цената на услугите за консултация по детски сън/пакет проследяване на семейство с близнаци е същата като тази за едно дете, посочена в чл. 2.1.

2.5. Пакет проследяване за второ дете в семейството (след консултиране по пакет с проследяване на първото дете) е с 25% отстъпка от цената на избрания пакет, посочен в чл. 2.1.

2.6. Цената на еднократна консултация по детски сън, след вече осъществена една такава, проведена в рамките на 3 месеца след първата е в размер на 60лв.

2.7. Цялата кореспонденция ще се осъществява по електронен път и по телефон между консултанта и Клиента. Консултантът ще информира клиента за времевия диапазон от работния ден, в който е възможно да се осъществяват разговорите в рамките на проследяването след основната консултация или след извършена услуга с дете, а Клиентът се задължава да спазва този диапазон.

2.8. Консултантът не е медицинско лице и не предоставя съвети и услуги от медицински характер. В случай че Клиентът има необходимост от консултация с медицински или друг вид специалист, Консултантът ще го насочи към такъв. Наличието на проблеми от медицински и психологически характер у Клиента може да се отрази на ефективността на работата с Консултанта.

2.9. В случай, че в рамките на периода на проследяване при Клиента настъпят обстоятелства, които налагат спирането на работата, включително, но не само: болест и други подобни обстоятелства, изпълнението на услугата се спира за срок не по-дълъг от 10 дена. В случай че Клиентът няма готовност да възстанови работата с Консултанта след изтичането на тази седмица, изпълнението на услугата спира и Клиентът дължи еднократна такса от 50 лв., за да бъде възстановена.

2.10. Консултантът има правото да дава отсъпки за услугите, продуктите и ресурсите, обявени в Уебсайта. Условията за тях са ясно дефинирани в описанието им. 

2.11. Забранено е което и да е действие от следните от страна на Клиента:

a. Копирането, адаптирането и модифицирането на дигиталното съдържание в Уебсайта - в това число видео и текстовите материали, лога, графики, таблици, изображения, надписи, собственост на авторски права на Консултанта. 

b. Изпращането на дигитални ресурси, част от Уебсайта на Консултанта и даването на достъп до такива на трети лица. 

c. Записването, изтеглянето, преработването и копирането на Уебсайта. 

 

  3. Сключване на договора и плащане

 

3.1. Договорът се счита за сключен след извършване на плащането от страна на Клиента
3.1.1. В случай на промяна в цените, клиентът, договорил дадена услуга има право да се възползва от обявените в деня на договарянето и/или плащането условия и цени. Последващи консултации и услуги също се заплащат според цените, за които клиентът се е съгласил в момента на използване на услугата. 

3.2. Клиентът следва да заплати цената за избраната услуга в пълен обем след договарянето между страните и в срок до деня на извършване на услугата.
3.3. Цената за извършване на психологическа услуга, консултация или пакет с проследяване е съгласно услугата, избрана от клиента, и описана в чл. 2.1.. В случай че Клиентът желае, а Консултантът е съгласен, да бъдат предоставени услуги извън посочените в чл. 2.1., то страните следва да уговорят допълнително плащане съгласно естеството на допълнителните услуги.

3.4. Клиентът заплаща цената на услугата по банков път по посочена от Консултанта банкова сметка или в брой на място в офиса на Консултанта, за което получава фактура или касова бележка.

 

  4. Права и задължения на страните

 

4.1. Консултантът има следните права:
a. Във всеки един момент да откаже съвместна работа с Клиента при некоректно и неуважително отношение;
b. Да получи от Клиента достоверна информация за навиците, развитието и/или режима на детето, което е абсолютно условие за пълноценното предоставяне на консултантските услуги;
c. Да получава необходимата информация навременно и в уговорените срокове;
d. Да откаже изпълнението на услугата, ако прецени, че е извън неговата компетенция и квалификация и че Клиентът има необходимост от друг тип помощ, включително, но не само медицинска.

4.2. Консултантът се задължава:
a. Да информира Клиента за промяна в графика, ако по непредвидени обстоятелства не може да проведе консултацията в уговорения час/дата.
b. Да осигури добра Интернет връзка при провеждане на онлайн услуга.
c. Да бъде на разположение на Клиента по телефон/онлайн в посочените часове за провеждане на разговори в работни дни;
d. Да спазва конфиденциалност и да не разпространява информацията, станала му известна по повод предоставянето на съответната услуга, с трети лица.
e. Да предлага алтернативни варианти и стратегия за работа, спрямо постигнатите резултати и да уведоми Клиента, в случай, че среща лични или професионални затруднения в процеса.

4.3. Клиентът има следните права:
a. Да получи професионална, достоверна и индивидуализирана информация за развитието, нуждите и/или съня на детето, въз основа на предоставена от Клиента информация, както и от наблюдения и сесии с детето.
b. Да се откаже от част от услугите, съгласно настоящите Общи условия.
c. Да прекрати работата във всеки един момент, съгласно настоящите Общи условия.

4.4. Клиентът се задължава:
a. Да предоставя на Консултанта изчерпателна, достоверна и навременна информация относно конкретния казус;
b. Да попълни и предостави на Консултанта в пълен обем: „Анкета“ и „Дневник на съня“ на детето (за минимум 5 пълни последователни дни) до 3 работни дни преди датата за провеждане на консултацията, както и коректно попълнени отговори на психологически въпроси и тестове.
c. Да попълва „Дневник на съня“ ежедневно до приключване на пакетите с проследяване.
d. Да предостави на Консултанта изчерпателна информация относно всички методи и помощ, прилагани преди започването на съвместната дейност.
e. Да заплати цената на съответната услуга в пълен обем съгласно чл. 3.
f. Да осигури подходящи условия за провеждане на консултацията като осигури добра Интернет връзка;
g. Да се свързва с Консултанта в посочените от последния часове и/или да води на време детето за сесиите.
h. Да информира Консултанта за всички промени в поведението и здравословното състояние на детето, които биха могли да повлияят процеса на работа;
i. Да имплементира препоръките на Консултанта и да го информира при невъзможност да извърши част от или всички препоръки;
j. Да спазва конфиденциалност и да не споделя писмени и видео-материали, получени в процеса на работа, с трети лица.

 

  5. Отказ и прекратяване

 

5.1. Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в срок до деня, предшестващ уговорения ден за провеждане на услугата.
5.2. За упражняване правото на отказ, Клиентът следва да изпрати писмено волеизявление за отказ до Консултанта – по електронен път чрез имейл, адресирано до имейл адреса на Консултанта.
5.3. Отказ СЛЕД началото на предоставяне на Услугата:
a. В случай, че след стартиране предоставянето на услугата, Клиентът веднага се откаже от продължителна работа с проследяване, Консултантът ще възстанови заплатената сума с удържане на 90лв. Ако Клиентът се откаже в срок от една седмица след датата на основната консултация, но по-късно от един ден след проведена и заплатена основна консултация с цел проследяване, Консултантът ще възстанови заплатената сума с удържане на 120.00 лв.
b. В случай, че след стартиране на предоставянето на услугата, Клиентът изяви желание да се откаже от заявената и заплатена консултация в срок по-голям от една седмица след датата на основната консултация, Консултантът ще възстанови заплатената сума с удържане на 150.00 лв с право да удържи допълнителни 20% от пакета по своя преценка.
c. В случай, че след заплащане на цената, Клиентът не изпълнява задълженията си и не спазва уговорените часове и ангажименти, Консултантът има право да прекрати консултациите едностранно, предвид необходимостта от тясно и активно участие на Клиента в процеса. В този случай Консултантът има право да задържи цялата заплатена цена.

5.4. На основание чл. 57, ал.1, т. 13 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) правото на отказ не може да се упражни по отношение на дигиталното съдържание (курсове и други онлайн дигитални ресурси и услуги), за достъпа до което Клиентът е заплатил и изпълнението на услугата вече е започнало (предоставен е линк за достъп или е изпратен заплатения ресурс).

 

  6. Лични данни

 

6.1. Настоящите Общи условия, уреждащи договорните отношения между Консултанта и Клиента, се сключват в съответствие с изискванията на EU GDPR 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО), при спазване на принципите и правилата на GDPR за защита на данните законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.
6.2. Консултантът има право да събира и използва информация относно Клиентите с цел да получи детайлна информация за конкретния казус, в това число, но не само: име, фамилия,имейл адрес, дата на раждане, пол, адрес, телефон, семеен статус, имена и възраст на децата в семейството, хранителни навици, информация за развитието на детето и посетените специалисти, обща информация за здравословно състояние, както и всяка
друга информация, която лицето предоставя доброволно при попълване на Анкета, Дневник на съня въпросници и инструменти за оценка. Информацията включва и всяка друга информация, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Консултанта.
6.3. Консултантът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията и по повод попълването на „Анкета“ , „Дневник на съня“  и други документи– предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
6.4. Консултантът събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия.
6.5. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни за целите на настоящите Общи условия.

6.6. С достъпа до Уебсайта, Клиентът приема, че личните данни, които предоставя, могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното и безпроблемно използване на Уебсайта, съгласно Общите условия и публикуваната Политика за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

6.7. При извършване на регистрация в сайта, Клиентът се задължава да предостави коректни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни. Начинът, по който платформата за плащане на дигитални ресурси събира, обработва и съхранява необходимата информация може да бъде достъпена в техния сайт и е обект на общи условия, с които Клиентът се съгласява при предоставянето й.

 

 

  7. Допълнителни разпоредби

 

7.1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
7.2. Страните се съгласяват, че в хода на действие на договора, Консултантът има право да ангажира трети лица в организационния процес (в това число, но не само за осъществяване на комуникация, запазване на часове, извършване на плащания и др.) с цел изпълнение на ангажиментите, поети с договора за услуга. Клиентът няма ангажимент към третите лица, ангажирани от Консултанта.
7.3. Консултантът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в настоящите Общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.
7.4. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми Консултанта в срок от 14-дни от получаването на съобщението по т.
7.4. В случай, че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.
7.5. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При наличие на несъответствие, неточност или разминаване в клаузите на български и на английски език, СТРАНИТЕ приемат, че с приоритет се зачита текстът на български език. При непостигане на споразумение, споровете ще се разрешават по съдебен ред, съобразно разпоредбите на българското законодателство.

7.6. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисия за защита на потребителите с адрес 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6. Тел. 02/9802524, уебсайт: www.kzp.bg

bottom of page