Общи условия
за провеждане на психологически услуги

1. Страни

Настоящите Общи условия уреждат правните отношения между:
1. „Шарено Детство” ООД, с ЕИК 204113823, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Борово, бл.13А, вх. Б, наричано по-долу за краткост „КОНСУЛТАНТ“
и
2. Всяко лице, използващо психологически услуги, наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ“.

2. Предмет

2.1. Видове консултации

2.1.1. Консултация с родители

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена Консултация с фиксирана цена от 40 лв. при следните условия:

а. Уговорка за точен ден и час за провеждане на консултацията.
b. Предоставяне на консултация с продължителност до 90 минути- онлайн или на място в кабинета на Консултанта.
c. Изговаряне и предоставяне на устни насоки.

2.1.2. Консултация с дете

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена Консултация с детето с фиксирана цена от 40лв. при следните условия:

a. Уговаряне на точен ден и час за провеждане на консултацията.

b. Предоставяне на консултация с продължителност до 1 астрономически час- на място в кабинетана Консултанта.
c. Допълнителен разговор с родителите по телефон след консултацията при нужда. 

2.1.3. Системна работа с дете

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена системна работа с детето- фиксирана цена от 30 лв. на посещение при следните условия:

a. Уговаряне на точен ден и час за сесията с детето.
b. Предоставяне
на психологическа работа с продължителност до 60 минути- на място в кабинета на Консултанта.

c. Даване на допълнителни насоки на родителите при нужда по телефон или на място непосредствено след сесията с детето.

2.1.4 Психологическо оценяване

Консултантът предоставя, а Клиентът приема да му бъде предоставена психологическа оценка- с фиксирана цена от 150лв. за оценка на детското развитие с DP-3/110лв. за оценка на интелектуалните умения с WISC-IV/80лв. за оценка на емоционални и поведенчески проблеми с TEMAS/40лв. за оценка на училищната готовност с ТУГ при следните условия:

a. Уговаряне на точен ден и час за оценяването на детето.

b. Извършване на психологическа оценка в рамките на нужното за тази цел време, в зависимост от инструмента за оценка на място в кабинета на Консултанта.
c. Предоставяне на писмено становище след проведеното оценяване.

d. Даване на допълнителни насоки на родителите след извършената оценка при нужда по телефон или на място в кабинета на Консултанта. 

2.2. След уговорката за ден и час на консултациите, консултантът и Клиентът имат право да отменят услугите при независещи от тях обстоятелства най-късно до 1 час преди провеждането й.

2.3. Използвайки този сайт, Клиентът се съгласява с Общите условия и Политика на поверителност, приема ги и се задължава да ги спазва.

2.4. Консултантът не е медицинско лице и не предоставя съвети и услуги от медицински характер. В случай че Клиентът има необходимост от консултация с медицински или друг вид специалист, Консултантът ще го насочи към такъв. Наличието на проблеми от медицински характер у детето и/или Клиента може да се отрази на ефективността на работата с Консултанта.

3. Сключване на договора и плащане

3.1. Договорът се счита за сключен след уговорка за конкретен ден и час, както и след извършване на плащането от страна на Клиента (когато това става по банков път).

3.2. Клиентът следва да заплати цената за избраната услуга в пълен обем на място след проведената консултация или по банков път не по-късно от 1 ден преди деня на провеждане на услугата. 
3.3. Цената за извършване на Консултация е съгласно услугата, избрана от клиента, и описана в чл. 2.1.. В случай че Клиентът желае, а Консултантът е съгласен, да бъдат предоставени услуги извън посочените в чл. 2.1., то страните следва да уговорят допълнително плащане съгласно естеството на допълнителните услуги.

3.4. Клиентът заплаща цената на консултацията/пакета по банков път по посочена от Консултанта банкова сметка.

4. Права и задължения на страните

4.1. Консултантът има следните права:
a. Във всеки един момент да откаже съвместна работа с Клиента при некоректно и неуважително отношение;
b. Да получи от Клиента достоверна информация за навиците и режима на детето и семейството, което е абсолютно условие за пълноценното предоставяне на консултантските услуги;
c. Да получава необходимата информация навременно и в уговорените срокове;
d. Да откаже изпълнението на услугата, ако прецени, че е извън неговата компетенция и квалификация и че Клиентът има необходимост от друг тип помощ, включително, но не само медицинска.

4.2. Консултантът се задължава:
a. Да информира Клиента за промяна в графика, ако по непредвидени обстоятелства не може да проведе консултацията в уговорения час/дата.
b. Да осигури добра Интернет връзка при провеждане на онлайн консултация.
c. Да спазва конфиденциалност и да не разпространява информацията, станала му известна по повод предоставянето на съответната услуга, с трети лица.
d. Да предлага алтернативни варианти и стратегия за работа, спрямо постигнатите резултати и да уведоми Клиента, в случай, че среща лични или професионални затруднения в процеса.

4.3. Клиентът има следните права:
a. Да получи професионална, достоверна и индивидуализирана информация за детето. 
b. Да се откаже от част от услугите, съгласно настоящите Общи условия.
c. Да прекрати работата във всеки един момент, съгласно настоящите Общи условия.

4.4. Клиентът се задължава:
a. Да предоставя на Консултанта изчерпателна, достоверна и навременна информация относно конкретния казус;
b. Да предостави на Консултанта изчерпателна информация относно всички методи и помощ, прилагани преди започването на съвместната дейност.
c. Да заплати цената на съответната услуга в пълен обем съгласно чл. 3.
d. Да осигури подходящи условия за провеждане на консултацията като осигури добра Интернет връзка, когато тя се провежда онлайн;
e. Да информира Консултанта за всички промени в поведението и здравословното състояние на детето, които биха могли да повлияят процеса на работа;
i. Да имплементира препоръките на Консултанта и да го информира при невъзможност да извърши част от или всички препоръки;
j. Да спазва конфиденциалност и да не споделя писмени и видео-материали, получени в процеса на работа, с трети лица.

5. Отказ и прекратяване

5.1. Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в срок до деня, предшестващ уговорения ден за провеждане на консултация.
5.2. За упражняване правото на отказ, Клиентът следва да изпрати писмено волеизявление за отказ до Консултанта – по електронен път чрез имейл, адресирано до имейл адреса на Консултанта или устно по телефон.
5.3. Отказ СЛЕД началото на предоставяне на Услугата:
a. В случай, че след заплащане на цената, Клиентът не изпълнява задълженията си и не спазва уговорените часове и ангажименти, Консултантът има право да прекрати консултациите едностранно, предвид необходимостта от тясно и активно участие на Клиента в процеса. В този случай Консултантът има право да задържи цялата заплатена цена.

6. Лични данни

6.1. Настоящите Общи условия, уреждащи договорните отношения между Консултанта и Клиента, се сключват в съответствие с изискванията на EU GDPR 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО), при спазване на принципите и правилата на GDPR за защита на данните законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.
6.2. Консултантът има право да събира и използва информация относно Клиентите с цел да получи детайлна информация за конкретния казус, в това число, но не само: име, фамилия,имейл адрес, дата на раждане, пол, адрес, телефон, семеен статус, имена и възраст на децата в семейството, хранителни навици, обща информация за здравословно състояние, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно по време на консултацията и при попълване на инструменти за психологическо оценяване. Информацията включва и всяка друга информация, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Консултанта.
6.3. Консултантът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията и по повод проведената консултация – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
6.4. Консултантът събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия.
6.5. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни за целите на настоящите Общи условия.

7. Допълнителни разпоредби

7.1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
7.2. Страните се съгласяват, че в хода на действие на договора, Консултантът има право да ангажира трети лица в организационния процес (в това число, но не само за осъществяване на комуникация, запазване на часове, извършване на плащания и др.) с цел изпълнение на ангажиментите, поети с договора за услуга. Клиентът няма ангажимент към третите лица, ангажирани от Консултанта.
7.3. Консултантът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в настоящите Общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.
7.4. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми Консултанта в срок от 14-дни от получаването на съобщението по т. 7.3.
7.5. В случай, че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.
7.6. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При наличие на несъответствие, неточност или разминаване в клаузите на български и на английски език, СТРАНИТЕ приемат, че с приоритет се зачита текстът на български език. При непостигане на споразумение, споровете ще се разрешават по съдебен ред, съобразно разпоредбите на българското законодателство.